Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
01 juni 2016

Wanneer een verkeersongeval een misdrijf is, heeft dat gevolgen voor aansprakelijkheid

De oorzaak van een verkeersongeval kan zo ernstig zijn, dat er sprake is van een misdrijf. En dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid. Hoe zit dat precies?

In een zaak vroeg één van onze letseladvocaten het proces-verbaal van het ongeval op bij de Stichting Processen Verbaal. Dat blijkt de Stichting Processen Verbaal niet ontvangen te hebben. Het slachtoffer neemt op verzoek van onze letselschade-advocaat contact met de politie op om te vragen waar het proces-verbaal blijft. Dan krijgt het slachtoffer, onze cliënt, te horen dat het om een art. 6-zaak gaat. Dat is veelzeggend in het kader van de aansprakelijkheidsdiscussie. Hieronder de uitleg.

De Politie stuurt een zaak door naar het OM op grond van artikel 6 WVW (Wegen Verkeers Wet). Wat zijn art. 5 en art. 6?

Achtergronduitleg artikel 5 WVW
Artikel 5 WVW bepaalt: 
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar gesteld in artikel 5 WVW 1994. Het gaat om een overtreding.

Achtergronduitleg artikel 6 WVW
Bij ernstige verkeersongevallen, waarbij personen zwaar lichamelijk letsel oplopen, kan de officier van justitie besluiten om de veroorzaker van het verkeersongeval te vervolgen voor overtreding van artikel 6 WVW. Het gaat om een misdrijf. Voorwaarde is dat de veroorzaker schuld heeft aan het verkeersongeval. Dan zal dus vervolging niet op basis van art. 5 WVW plaatsvinden, maar op basis van art. 6 WVW.

Artikel 6 WVW luidt: 
“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Voor vervolging op grond van artikel 6 WVW is niet voldoende dat er een enkele verkeersfout gemaakt is. De wet eist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Denk bijvoorbeeld aan een overtreding van de voorrangsregels, een snelheidsovertreding of algemeen onzorgvuldig rijgedrag als gevolg waarvan iemand ernstig gewond raakt of komt te overlijden.

Uit het feit dat de politie de zaak van cliënt naar het OM stuurt (art. 6 WVW, misdrijf) en niet naar de stichting Processen Verbaal (art. 5 WVW, overtreding) volgt dat er kennelijk sprake is van een ernstig verwijt aan de zijde van de veroorzaker van het ongeval.

In het kader van de aansprakelijkheidsprocedure is dit een belangrijke constatering en zou dit behoren te leiden tot erkenning van de aansprakelijkheid.