Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
28 augustus 2014

Last onder dwangsom? Onderneem direct actie!

Een bestuursorgaan - zoals een gemeente - is belast met het handhaven van de bestuursrechtelijke regelgeving. Deze handhaving kan op meerdere manieren plaatsvinden. Zo kan het bestuursorgaan een last onder dwangsom opleggen aan de overtreder.

Bij het opleggen van een last onder dwangsom geeft het bestuursorgaan de overtreder een termijn waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd. Dit wordt de zogenaamde ‘begunstigingstermijn’ genoemd. Indien de overtreding niet wordt beëindigd binnen de begunstigingstermijn is de overtreder een dwangsom verschuldigd.

Nadat de dwangsom verschuldigd is geworden moet het bestuursorgaan een invorderingsbesluit nemen. De verbeurde dwangsommen worden ingevorderd middels een dwangbevel.

Het doel van de last onder dwangsom is het ongedaan maken van een overtreding of een verdere overtreding dan wel een herhaling daarvan te voorkomen. Een last onder dwangsom is geen strafsanctie.

De procedure van het opleggen van een last onder dwangsom is nauwkeurig omschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Juist omdat de gevolgen van een last onder dwangsom zo ingrijpend kunnen zijn biedt de AWB verschillende waarborgen.

Zo kan er tegen het opleggen van de last onder dwangsom bezwaar en beroep worden ingesteld. Tijdens deze procedure kan de kern van de kwestie worden behandeld: Is de dwangsom bijvoorbeeld wel opgelegd aan de juiste partij? Heeft het bestuursorgaan wel de juiste procedurele stappen ondernomen?

Zijn de dwangsommen eenmaal verschuldigd en gaat het bestuursorgaan over tot invordering dan zijn de juridische mogelijkheden beperkter. Slechts als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden kan de invordering nog worden tegengehouden.  

Onlangs strandde een poging om invordering te voorkomen. Er was niet tijdig bezwaar ingediend tegen de opgelegde last onder dwangsom. Er werd wel opgekomen tegen het invorderingsbesluit met het argument dat de partij aan wie de last was opgelegd niet de overtreder was.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt echter korte metten met dit verweer. De geadresseerde van de last onder dwangsom kan in de invorderingsfase niet meer aanvoeren dat hij niet de overtreder is. Lees hier de uitspraak.

Dus: Krijgt u een last onder dwangsom opgelegd?

Onderneem direct actie en wacht niet tot de invorderingsfase is aangebroken!