Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
29 juli 2014

Al incassokosten betalen na één aanmaning?

Moet je als consument incassokosten betalen na één aanmaning?

Dit was de vraag die centraal stond in het arrest van de Hoge Raad van 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405 (Fa-Med/X).

Indien je als consument een rekening niet tijdig betaalt, kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten die in het verleden in rekening werden gebracht, waren vaak zeer hoog en stonden - in sommige gevallen - niet in verhouding tot de verschuldigde hoofdsom.

De wetgever heeft daarom ingegrepen. In 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten ingevoerd. In deze wet is de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten vastgelegd om excessen tegen te gaan.

Op grond van de wet (artikel 6:96 lid 6 BW) zijn de incassokosten door een consument pas verschuldigd na de - wat in de praktijk ook wel wordt genoemd - 'veertiendagenbrief': de brief waarbij de consument na het intreden van het verzuim wordt aangemaand om binnen een termijn van veertien dagen de rekening alsnog te betalen.

In het arrest van de Hoge Raad stond de vraag centraal of de incassokosten direct na verloop van de veertien dagen zijn verschuldigd of dat er nog nadere incassohandelingen (zoals het versturen van nog een aanmaning) verricht dienen te worden. De Hoge Raad kiest voor de eerste weg: Zodra de veertien dagen termijn is verlopen, zijn de incassokosten verschuldigd.

Dus:
Incassokosten in rekening brengen bij een consument?

Rekening versturen met daarin een duidelijke betalingstermijn;
Aanmaning versturen met daarin een termijn van veertien dagen om alsnog te betalen;
In de aanmaning moet worden aangegeven dat - bij uitblijven van betaling - incassokosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de incassokosten dient in de aanmaning opgenomen te worden.

Wilt u meer over dit onderwerp weten of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Carst Teiwes via zijn contactpagina.