Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
21 april 2016

Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte

Vandaag heeft minister Asscher bekend gemaakt welke oplossingen hij heeft bedacht voor de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt. Eén van die knelpunten betreft de doorbetaling van het loon bij ziekte. Onze loonschade-specialist Heleen Veldink verdiepte zich in de maatregelen en vat ze in dit artikel samen.

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om gedurende twee jaar het loon van zijn zieke werknemer door te betalen. Daarnaast moet een werkgever maatregelen treffen, en dus kosten maken, om zijn werknemer zo goed en zo snel mogelijk te re-integreren. Met name voor kleine en middelgrote bedrijven is deze loondoorbetalings- en re-integratieverplichting een zware last. Op dit punt heeft minister Asscher aan de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen en hierover een advies uit te brengen. Vooruitlopend hierop kondigt hij alvast een aantal maatregelen aan, waarmee hij hoopt werkgevers tegemoet te komen:

1.    2e spoor en loonsanctie

Wanneer het er niet naar uitziet dat een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever gere-integreerd kan worden, moet een werkgever onderzoeken in hoeverre dit bij een andere werkgever wel kan. Dit wordt ook wel ‘2e spoor re-integratie’ genoemd. Wordt het 2e spoor naar mening van het UWV niet of te laat ingezet, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De werkgever wordt dan verplicht het loon van de zieke werknemer voor (maximaal) één jaar door te betalen. 

Het inzetten van een 2e spoor traject is echter kostbaar en wordt volgens minister Asscher door werkgevers als belastend ervaren. Daarnaast zou het vaak enkel ingezet worden om het opleggen van een loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt in een aankomend wetsvoorstel opgenomen de inzet van een 2e spoortraject en het moment daarvan over te laten aan werkgever en werknemer. Deze keuze moet gebaseerd zijn op een advies van de bedrijfsarts en moet worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het UWV toetst vervolgens tegen het einde van de loondoorbetalingsverplichting of het re-integratietraject volgens het plan van aanpak is verlopen. Hierdoor zal volgens minister Asscher het oordeel over het (moment van) inzetten van het 2e spoor niet meer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.

2.    Vervroegde IVA-keuring

Als een werknemer volledig ziek is en al vrij snel duidelijk is dat hij ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken, dan kan een werknemer zelf een vervroegde IVA- uitkering aanvragen. Wordt deze toegekend, dan is de werkgever niet ontslagen van zijn doorbetalingsverplichting, maar kan hij wel (vanaf 13 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid) de IVA- uitkering aftrekken van het door te betalen loon. Ook heeft de werkgever dan geen re-integratieverplichting meer. Het is dan ook goed voor te stellen dat werkgevers graag de mogelijkheid zouden hebben om zelf een vervroegde IVA- uitkering voor een zieke werknemer aan te vragen. Minister Asscher wil werkgevers deze mogelijkheid in het aankomende wetsvoorstel geven.

3.    Premiestelling verzuimverzekering

Ten slotte gaat minister Asscher in gesprek met verzekeraars die zogenaamde verzuimverzekeringen aanbieden. Volgens de minister worden werkgevers die hun loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering verzekerd hebben in de praktijk nogal eens geconfronteerd met een onverwachte premiestijging. Door middel van een ‘forward looking’ premiestelling (waarbij de premie wordt gebaseerd op een schatting van toekomstig risico) zou een meer stabiele premie kunnen worden bewerkstelligd. Minister Asscher vindt het wenselijk dat verzekeraars een dergelijke premiestelling hanteren of openheid geven over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld.

Transitievergoeding

Verder wil het kabinet de Wet Werk en Zekerheid zo wijzigen dat een werkgever, die zijn uit dienst tredende zieke werknemer een transitievergoeding moet betalen, voortaan voor deze kosten wordt gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Naast een financiële verlichting voor de werkgevers, zal een dergelijke constructie moeten meebrengen dat arbeidsovereenkomsten met zieke werknemers niet langer enkel en alleen in stand worden gehouden om de transitievergoeding te ontwijken (‘slapende dienstverband problematiek’).

De maatregelen zijn een eerste stap om de kosten voor ziekteverzuim bij met name kleine bedrijven te beperken. Hoe het uiteindelijke wetsvoorstel er uit komt te zien, is echter nog maar de vraag. Wordt vervolgd.

UPDATE: op 22 december heeft minister Asscher de aangekondigde maatregelen loondoorbetaling bij ziekte nader toegelicht. 


Heeft u vragen over hoe de aanpassingen in uw situatie van toepassing zijn, neem dan gerust contact met mij op via tel. 0172 - 42 70 75. Mailen kan uiteraard ook.


Bronnen:

  • Kamerbrief loondoorbetaling bij zieke (link)
  • Kamerbrief Aanpassing Wet werk en zekerheid (link)

Dit artikel is geschreven door