Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Loon- en letselschade

Hoe verloopt een letselschadezaak?

Het begin
Na aanmelding van uw zaak bij ons kantoor, door uzelf of via uw zorgverzekeraar, zal een van onze letselschade-experts (telefonisch) contact met u opnemen. Aan de hand van de beschikbare gegevens zal de letselschade-expert inschatten of de aansprakelijkheid rond te krijgen is. Soms is het nodig dat eerst nog enige aanvullende informatie over het ongeval wordt opgevraagd, zoals een politierapport of rapport van de arbeidsinspectie.

Indien wij uw zaak in behandeling nemen, krijgt u een aantal stukken toegezonden, die u thuis rustig kunt invullen. Het betreft een opdrachtformulier, een tweetal medische machtigingen en een aanvullend vragenformulier.
De medische machtigingen zijn bestemd voor onze medisch adviseur, die hiermee informatie kan opvragen over het verloop van uw letsel. Na ontvangst van de ingevulde formulieren zal de letselschade-expert uw zaak in behandeling nemen.

De aansprakelijkheid
Na het in behandeling nemen van uw zaak, zal de letselschade-expert de tegenpartij en zijn verzekeraar aansprakelijk stellen. Dit is belangrijk, omdat uw kosten moeten worden vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Niet in alle gevallen is het meteen duidelijk of er een derde partij aansprakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er verschillende verhalen zijn over de toedracht van het ongeval. Het kan ook gebeuren, dat de tegenpartij van mening is niet aansprakelijk te zijn, of dat u zelf aansprakelijk bent. Onze experts zullen proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de schuldvraag.

De gang naar de rechter:
Meestal wordt een zaak buiten de rechter om geregeld. Maar in 3% van de gevallen is een rechter nodig. Zodra het zover is zullen daarover met u nadere afspraken worden gemaakt.

Schade
Nadat er duidelijkheid is verkregen over de aansprakelijkheid, zal door de letselschade-expert een inventarisatie worden gemaakt van de door u opgelopen schade.
Hij zal u bij het in behandeling nemen van de zaak verzoeken om gedurende deze hele periode nauwkeurig bij te houden welke kosten u heeft gemaakt, en zo mogelijk ook bewijsstukken (rekeningen bijvoorbeeld) hiervan te verzamelen. U zult immers moeten bewijzen hoeveel schade u lijdt. Hierbij kunt u denken aan beschadigde zaken (zoals vervoermiddel, kleding), alsmede aan kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten en medische kosten.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten en de complexiteit van de door u geleden schade zal door de letselschade-expert worden bekeken of hij u een bezoek zal brengen. Het is mogelijk dat ook de verzekeraar een schaderegelaar inschakelt om u te bezoeken. Onze letselschade-expert zal in dat geval bij dit bezoek aanwezig zijn. Tijdens een huisbezoek kunt u kennis maken met onze letselschade-expert en met hem of haar doornemen hoe het ongeval precies heeft plaatsgevonden en welk letsel u hierbij heeft opgelopen. Ook zullen de medische behandelingen worden besproken en het verloop van uw herstel. Uiteraard zal ook de door u geleden schade aan de orde komen.

Het Voorschot
Zodra de (voorlopige) schade geïnventariseerd is, zal de letselschade-expert de aansprakelijke verzekeraar vragen om een betaling. Dit zal meestal geschieden in de vorm van "een voorschot onder algemene titel". Dit betekent dat de verzekeraar een (vaak afgerond) bedrag betaalt ter vergoeding van de door u gemaakte kosten. Indien het voorschot niet meer toereikend is, of binnenkort niet meer toereikend dreigt te zijn, kan bij de verzekeraar om een nieuw voorschot worden gevraagd. Weer dient dan te worden aangetoond dat de gevorderde schade het gevolg is van het ongeval.

Medisch
Na de inventarisatie van de door u gemaakte kosten, volgt een periode waarin het verdere herstel van uw letsel afgewacht moet worden. Uiteraard is het tijdsverloop afhankelijk van de aard en de ernst van het door u opgelopen letsel. Bij ernstig of gecompliceerd letsel kan dit soms enige jaren in beslag nemen. In de tussentijd zal uw letselschade-expert erop toezien dat de door u gemaakte kosten vergoed zullen worden door de verzekeraar.
Aan ons kantoor is een aantal medisch adviseurs verbonden (o.a. een orthopeed, neuroloog en een huisarts), die onze letselschade-experts op medisch gebied adviseren. Met de door u getekende medische machtiging kan onze medisch adviseur informatie inwinnen bij uw behandelend artsen en specialisten.

Arbeidsongeschiktheid
Indien u arbeidsongeschikt bent geworden ten gevolge van het ongeval, is het mogelijk dat u hierdoor inkomen misloopt. Dit wordt verlies aan verdienvermogen genoemd. Als de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is, zal door de letselschade-expert een berekening worden gemaakt van dit verlies aan verdienvermogen. In verband hiermee zal de expert u vragen naar loonstrookjes of jaarstukken.

Het is ook mogelijk dat u ten gevolge van het ongeval blijvend arbeidsongeschikt bent voor uw eigen werkzaamheden. In dit geval is het mogelijk dat in overleg met de verzekeraar een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld. Deze arbeidsdeskundige kan u begeleiden bij de re-integratie in een andere functie. Het kan zijn dat u voor het vervullen van die nieuwe functie omgeschoold moet worden. Het inschakelen van de arbeidsdeskundige is in uw belang, omdat u met zijn hulp wellicht weer geheel of gedeeltelijk aan het werk kunt komen. Indien de re-integratie tot een verlaging van de schade leidt, heeft ook de verzekeraar er belang bij dat u daarin slaagt.

De medische eindtoestand
Aan de hand van de verzamelde medische informatie zal onze medisch adviseur beoordelen of er een medische eindsituatie is ontstaan. Dit betekent dat uw letsel volledig genezen is of dat er in het herstel geen verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten zullen zijn. Bij ernstig letsel (met blijvende beperkingen) zal onze medisch adviseur de tegenpartij voorstellen een medische expertise te laten verrichten. Dit onderzoek zal plaatsvinden bij een onafhankelijk specialist die beoordeelt welke blijvende gevolgen dit letsel heeft u.

Afwikkeling
Alvorens tot een definitieve afwikkeling van uw schade over te gaan, zal er overleg met onze medisch adviseur worden gevoerd over de verwachtingen voor de toekomst. Indien onze medische adviseur van mening is, dat er een bepaald risico bestaat dat verslechtering van uw letsel kan optreden, zal  een voorbehoud worden opgenomen bij de afwikkeling. Dit voorkomt dat u in de toekomst met financiële gevolgen zal blijven zitten. U kunt dan bij verslechtering van uw letsel alsnog bij de verzekeraar aankloppen. Soms zal een verzekeraar een aanbod doen om de gevolgen voor de toekomst met een geldsom af te kopen. Het is uiteindelijk aan u om aan de hand van ons advies te bepalen of u het aanbod wilt accepteren. Zodra er een medische eindsituatie is bereikt en het duidelijk is wat uw klachten en beperkingen zijn, kan worden overgegaan tot een definitieve regeling van uw schade.

Onze letselschade-expert zal in onderhandeling treden met de wederpartij over de afronding van uw schade. Als eerste komen hierbij de door u gemaakte en mogelijk nog in de toekomst te maken kosten aan de orde. Daarnaast heeft u recht op smartengeld, ter vergoeding van de door u geleden pijn en gederfde levensvreugde. Het smartengeldbedrag is hoger, naarmate het letsel ernstiger is en de beperkingen groter zijn. Als laatste zal bij de afwikkeling van uw schade rekening moeten worden gehouden met financiële consequenties voor de toekomst. Hierbij kunt u onder meer denken aan toekomstig verlies van arbeidscapaciteit of kosten die gemaakt moeten worden voor huishoudelijke hulp over een langere periode.

Zodra er uit de onderhandelingen van de letselschade-expert met de wederpartij een redelijk afwikkelingsvoorstel is gekomen, zal de letselschade-expert contact met u opnemen om dit aanbod te bespreken. Indien u met het aanbod akkoord gaat, zal een vaststellingsovereenkomst opgemaakt worden, waarmee de schade definitief zal worden afgerond. In dit document zal worden vermeld wat tussen partijen is overeengekomen. Na ondertekening van de overeenkomst zal de tegenpartij de overeengekomen slotbetaling overmaken.

Wat is loonschade?

Als uw werknemer door een ongeval uitvalt voor het werk, dan kunt u in veel gevallen een schadevergoeding krijgen als werkgever.
Voorbeeld: Uw werknemer is in het weekend aangereden door iemand die hem geen voorrang verleende. Uw werknemer is daardoor 6 weken arbeidsongeschikt.

Wat kan ik terugkrijgen in een loonschadevordering?

U kunt een groot gedeelte van het loon terug krijgen. Maar ook veel kosten die u heeft moeten maken, worden vergoed, zoals bijvoorbeeld de kosten om uw werknemer met de taxi naar het werk te laten komen.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0172-424172. Of per mail. Wilt u uw vraag aan een specifieke advocaat stellen? De contactgegevens zijn hier te vinden.