Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

Privacyreglement Berntsen Mulder Advocaten 2016

Berntsen Mulder Advocaten (BMA) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er een overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen u als opdrachtgever en BMA als opdrachtnemer, zullen wij zekere persoonsgegevens van u nodig hebben om uitvoering te geven aan deze overeenkomst van opdracht. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)  van toepassing. In dit privacyreglement brengen wij u op de hoogte van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de helderheid hebben we ook delen van de wettekst opgenomen.

Artikel 7 Wbp
Artikel 7 Wbp: “Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.”

Om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst van opdracht hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Het hangt van uw zaak af welke gegevens nodig zijn. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam en adres, uw inkomensgegevens of uw bankrekeningnummer. Door de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst van opdracht tussen BMA en u, gaat u ermee akkoord dat BMA de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart, gebruiken en waar nodig, aan derden verstrekt.

Artikel 6 Wbp
Artikel 6 Wbp: “Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.”

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens die wij in ons computersysteem hebben staan voor de behandeling van uw zaak zijn goed beveiligd. Alleen medewerkers van BMA kunnen inloggen op ons beveiligde systeem. Uw dossier is niet toegankelijk voor onbevoegde derden.

Artikel 11a Advocatenwet
Artikel 11a Advocatenwet: “… de advocaat (is) ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn beroepsuitoefening als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht. Dezelfde verplichting geldt voor medewerkers en personeel van de advocaat, alsmede andere personen die betrokken zijn bij de beroepsuitoefening.”

De medewerkers van BMA hebben allen een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast hebben alle medewerkers van BMA een geheimhoudingsverplichting op grond van artikel 11a van de Advocatenwet. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook ná het beëindigen van de dienstbetrekking geldig. 

Artikel 8 Wbp
Artikel 8 Wbp: “Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: (sub a) de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; (sub b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.”

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als wij uw wederpartij gaan dagvaarden, dan moeten wij in die dagvaarding bepaalde persoonsgegevens zetten. In een letselschadezaak worden bijvoorbeeld vaak medische gegevens opgevraagd. Uw medische gegevens worden dan verstrekt aan de medisch adviseur van de wederpartij en aan onze eigen medisch adviseur. Dit gebeurt alleen nadat u daarvoor een specifieke medische machtiging heeft ondertekend. 

Artikel 10 Wbp
Artikel 10 Wbp: “Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.”

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen uw gegevens worden vernietigd. In beginsel zal uw dossier na afronding nog 5 jaren worden bewaard. In sommige zaken is een periode afgesproken dat nog op de zaak teruggekomen kan worden. Dan wordt het dossier gedurende die periode bewaard. 

Artikel 35 Wbp
Artikel 35 Wbp: “De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.”

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Wij verstrekken op uw verzoek een kopie van uw dossier. Deze kopie verstrekken wij in digitale vorm.

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met uw behandelaar binnen BMA. Hij/zij zal u graag te woord staan.


Als u dit privacyreglement wilt printen, kun u hier de PDF downloaden. Of hieronder op 'print pagina' klikken.