Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

Algemene Voorwaarden Loonschade Berntsen Mulder Advocaten - 9 maart 2016

1. De opdracht tot dienstverlening
Opdrachtgever geeft aan Berntsen Mulder Advocaten, afdeling loonschade, nader te noemen ‘BMA’, opdracht zijn belangen te behartigen bij de buitengerechtelijke afwikkeling  van de  door  opdrachtgever  geleden  schade, voortvloeiend uit een ongeval waarvan een werknemer van opdrachtgever het slachtoffer is.

2. Buitengerechtelijke juridische bijstand algemeen
De buitengerechtelijke juridische bijstand zal op basis van deze algemene voorwaarden worden verleend, indien een Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht van toepassing  is.  Met  betrekking  tot  procedurele  bijstand worden zo nodig aanvullende afspraken gemaakt.

3. De kosten van buitengerechtelijke juridische bijstand
Voor het verlenen van buitengerechtelijke juridische bijstand brengt BMA opdrachtgever in rekening een tarief van € 180 per uur (prijspeil 2016). Dit tarief is exclusief verschotten en kantoorkosten ad 6% en BTW en kan jaarlijks aangepast worden. BMA noteert de geschreven tijd ter bepaling van het honorarium in eenheden van 6 minuten. Opdrachtgever stemt ermee in dat de werkzaamheden door BMA bij de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeval in rekening worden gebracht. Voor zover de (verzekeraar van de) veroorzaker in rechte wordt aangesproken voor deze kosten, kan BMA op naam van opdrachtgever in rechte optreden.

4. De behandeling van de zaak
Indien en zolang de zaak van opdrachtgever bij BMA in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en stukken ter beschikking te stellen. Als de zaak door opdrachtgever of op grond van het hiervoor vermelde, voortijdig bij BMA wordt beëindigd, kan BMA de inmiddels gemaakte buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gegevens in de zaak verwerkt worden in de digitale systemen van BMA.

5. Uitsluitingen
In de volgende gevallen - ter beoordeling van BMA - wordt de buitengerechtelijke juridische bijstand niet verleend, of indien reeds aangevangen beëindigd:
a. de werknemer is zelf voor 50% of meer aansprakelijk voor het ontstaan van de schade;
b. het bewijs dat de veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, kan mogelijk niet worden geleverd;
c. de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker biedt geen dekking voor de schade;
d. de veroorzaker heeft geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten; deze uitsluiting is niet van toepassing indien het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden aangesproken;
e. indien door wetgeving en/of jurisprudentie de mogelijkheid van verhaal van de in deze voorwaarden bedoelde schade geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is;
f.  het financiële belang van de zaak rechtvaardigt geen belangenbehartiging door BMA.

6. Derdengelden
Gelden die BMA ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Berntsen Mulder Advocaten (de “Stichting”). Over deze gelden wordt geen  rente vergoed. BMA is gerechtigd de door opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met de ten behoeve van opdrachtgever ontvangen betalingen.

7. Aansprakelijkheid
7.1    Enige aansprakelijkheid van BMA is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
7.2    Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BMA beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkheidstelling door de cliënt verschuldigde honorarium.
7.3    De cliënt is uitsluitend gerechtigd BMA aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst van opdracht tussen BMA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9. Wijziging  voorwaarden
BMA is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging kenbaar is geworden. De laatst aan de opdrachtgever aldus kenbaar gemaakt voorwaarden gelden aldus tussen partijen.

 


De algemene voorwaarden loonschade zijn hier te downloaden in PDF. Of door op de printknop hieronder te klikken.